راهنمای ایجاد فرم

 

شما می توانید دراپلیکیشن خود یک فرم قراردهید تا کاربر اطلاعات موردنیاز شما را وارد کند. این اطلاعات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.برای ایجاد یک فرم از قسمت 1-ویرایشگر->2-قابلیت ها->3-تماس->4-فرم وارد شوید.

1

در قسمت 5 نام دلخواهتان را برای این قابلیت وارد نمایید.از قسمت 6 میتوانید این قابلیت را در اپلیکیشن خود فعال یا غیر فعال نمایید.همچنین از قسمت 7 می توانید آیکون این قابلیت را تغییر دهید.

2

با کلیک برروی قسمت 7 پنجره ی زیر برای شما بازخواهد شد.شما می توانید از آیکون های آماده استفاده کنید و یا آیکون دلخواه خود را با کلیک برروی قسمت 8 انتخاب نمایید.سپس مطابق قسمت 9 برروی آیکون انتخابی کلیک نمایید تا این تصویر بعنوان تصویر آیکون شما قرارگیرد.

3

سپس برروی قسمت 10 کلیک کرده و در قسمت 11 ، عنوان بخش اول فرم خودرا واردنمایید و ok را بزنید.

4

سپس برای اضافه کردن فیلد به این بخش برروی قسمت 12 کلیک کنید.

5

سپس در قسمت 13 نام فیلد موردنیاز را واردنمایید.چنانچه میخواهید پرکردن این فیلد الزامی باشد،تیک قسمت 14 را بزنید.درقسمت 15 فرمت فیلد موردنظرتان را انتخاب کنید.برای مثال برای نام،فرمت متن،برای شماره تلفن،فرمت عدد،برای تاریخ و زمان،فرمت تاریخ/ساعت و.... را انتخاب نمایید و اوکی را بزنید.

6

شما میتوانید چندین بخش و چندین فیلد برای هربخش ایجاد کنید.سپس در قسمت 16 ایمیل خودرا وارد نمایید .اطلاعات وارد شده توسط کاربر به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

7

درنهایت خروجی این قابلیت در اپلیکیشن شما بصورت زیرخواهد بود که با پرکردن فرم توسط کاربر و زدن گزینهSend اطلاعات کاربر به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

PhotoGrid_1482133934251

PhotoGrid_1482134054220_1

اطلاعات کاربر بصورت زیر به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

8